Den här sidan beskriver hur man hanterar webbplatsen vad gäller behandling av personuppgifter för användare som använder den. Det är den information som ges enligt art. 13 i EU-förordningen 2016/679 (nedan förkortad “Förordning“) till dem som använder företagets webbtjänster. Informationen tillhandahålls endast för denna webbplats och inte för andra webbplatser som kan konsulteras av användaren via länkar. Informationen identifierar vissa minimikrav för insamling av personuppgifter online och innehåller den information som kontrollerna måste ge till användare när de ansluter till webbsidor, oavsett syftet med anslutningen. All specifik sammanfattande information kommer successivt att rapporteras eller visas på webbplatsens sidor som på begäran är konfigurerade för särskilda tjänster."INNEHAVARE" AV BEHANDLINGEN OCH "ANSVARIG FÖR DATASKYDD" (RDP/DPO)
Efter konsultation på denna webbplats kan data relaterad till identifierade eller identifierbara personer behandlas. "Innehavaren" av behandlingen är Emmegi s.p.a., med säte på Via Archimede 10, 41019 Soliera (MO) - Italien, med juridisk person pro-tempore ("Företaget" eller "Innehavaren"). Ansvarig för nämnt skydd är akademiker Donato Caccavella, mejladress: dpo.voilap@amicadpo.euTYP AV BEHANDLAD DATA
Navigationsdata
Informationssystem och mjukvaruprocedurer som används för att driva denna webbplats förvärvar under sin normala drift vissa personuppgifter som är implicita i användningen av Internet-kommunikationsprotokoll. Denna information samlas inte in för att associeras med identifierade intresserade parter, men kan genom bearbetning och associationer med data som innehas av tredje part tillåta identifiering av användare. Denna datakategori inkluderar IP-adresser och domännamn på de datorer som används av användare som ansluter till webbplatsen, URI (Uniform Resource Identifier) -adresser för de begärda resurserna, tidpunkten för begäran, metoden som används för att skicka in begäran till servern, filstorleken som erhålls som svar, den numeriska koden som anger status för svaret som ges av servern (framgång, fel, etc.) och andra parametrar som rör operativsystemet och användarens IT-miljö. Denna information används bara för att få anonym statistisk information om användningen av webbplatsen och för att kontrollera att den fungerar korrekt, och raderas omedelbart efter bearbetning. Uppgifterna kan användas för att fastställa ansvar i händelse av hypotetiska databrott mot webbplatsen: med undantag för denna händelse, kvarstår uppgifterna på webbkontakter under maximalt 14 månader.


Kakor
Webbplatsen använder automatiska datainsamlingssystem som inte släpps direkt av användare, till exempel kakor. Kakor är små textfiler som kan skickas och spelas in på användarens dator på de besökta webbplatserna och sedan skickas tillbaka till dessa webbplatser när användaren loggar in igen. På detta sätt kan webbplatsen automatiskt anpassa sig till användaren, till exempel genom att skicka innehåll i ett format som är kompatibelt med den webbläsare som används eller med vissa visningsinställningar (stil, färger etc.). Beroende på kännetecken och funktioner finns det olika typer av kakor som kan sparas på din dator under olika tidsperioder.


Typer av kakor och relaterade ändamål
De kakor som används på denna webbplats är av följande typer:
1. Tekniska kakor: tillåter användaren optimal och snabb navigering via webbplatsen och effektiv användning av tjänsterna o/e de olika alternativen som den erbjuder, till exempel genom att köpa eller autentisera åtkomst till begränsade områden. Dessa kakor är nödvändiga för att förbättra webbplatsens användbarhet, men kan fortfarande inaktiveras.
2. Analys kakor: är anonyma och sammansatta webbanalysverktyg, som tillåter information om hur användare använder webbplatsen, om hur de kom dit, om antalet och varaktigheten på besök osv. Dessa kakor låter dig introducera förbättringar på webbplatsen, vilket gör det lättare för användare att komma åt och bearbeta statistik. Dessa kakor är inte nödvändiga för att förbättra webbplatsens användbarhet, men kan fortfarande inaktiveras.
3. Tredjepartskakor: är kakor som är installerade på användarens terminal av tredje parts webbplatsoperatörer via denna webbplats. Tredjepartskakor, främst för analysändamål, härstammar mestadels från Google Analytics-funktioner. För mer information om Google Analytics klicka på följande länk: http://www.google.it/intl/it/analytics.
4. Profileringskakor: är kakor som används för att spåra användarens navigering i nätverket och skapa profiler på dennes smak, vanor, val etc. Med dessa kakor kan reklammeddelanden överföras till användarens terminal i linje med de preferenser som redan visas av samma användare när man surfar online. För att inaktivera kakor och för att förhindra att Google Analytics samlar in data vid navigering kan du ladda ner webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics genom att klicka på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
För mer information om användning av kakor via denna webbplats, inklusive hur du ställer in preferenser via din webbläsare, läs kakpolicyn.


Data tillhandahålls frivilligt av användaren
Den valfria, explicita och frivilliga sändningen av elektronisk post till de adresser som anges på denna webbplats innebär senare förvärv av avsändarens adress, som är nödvändig för att svara på förfrågningar, såväl som alla andra personuppgifter som ingår i meddelandet. Innehavaren förvärvar också vanlig identifierings- och kontaktinformation (till exempel personuppgifter, adress, telefonnummer, etc.) efter sändning av förfrågningar genom ifyllning av formuläret i avsnittet "Kontakter" på webbplatsen.BEHANDLINGENS SYFTE
Insamling och behandling av personuppgifter kommer att utföras för:
a) allmänna syften: uppgifterna behandlas för att tillgodose förfrågningar/problem. De personuppgifter som tillhandahålls av användare som begär sändning av informativt material (bulletiner, CD-ROM, kataloger, prislistor, svar på frågor, olika dokument etc.) kommer att behandlas endast för att utföra den begärda tjänsten eller servicen.
b) syften med "direkt marknadsföring": uppgifterna får endast och uteslutande användas med föregående gratis, valfritt, specifikt och uttryckligt samtycke som när som helst kan återkallas, vilket även gäller reklam per post, e-post, telefon, fax, whatsapp, sms, mms, appar, nyhetsbrev och liknande verktyg; efter att ha uttryckt samtycke är återkallning möjlig när som helst och utan kostnad.VALFRI BESTÄMMELSE AV DATA OCH KONSEKVENS AV EVENTUELL VÄGRAN
Förutom det som anges för navigationsdata är behandlingen av din data valfritt och inte obligatoriskt. Vägran att tillhandahålla uppgifter eller att motsätta sig själva behandlingen för de syften som avses i föregående stycke, a) kan i vilket fall som helst leda till att det inte är möjligt att uppfylla vissa begäranden; vägran att använda uppgifterna för direkt marknadsföring (se föregående punkt b) kommer inte att ha någon konsekvens för fördelar kopplade till kampanjer eller mellanliggande förhållanden.RÄTTSLIG GRUND
Den rättsliga grunden för behandlingen för de syften som avses i föregående stycke, bokstav a), är av berättigat intresse för Ansvarig för hantering och administration av webbplatsen såväl som för förbättring och utveckling av tjänster som tillhandahålls online, i enlighet med art. 6 par.1 bokstav. f). Förutsättningen för gällande lagar rörande de syften som avses i föregående stycke, bokstav b) är ett fritt uttryckt medgivande enligt art. 6, par. 1 boks. a) i förordringen.BEHANDLINGSFUNKTION OCH BEHANDLINGSLÄGE
Personliga uppgifter kommer att hanteras både med instrument/trycksaker genom elektroniska/datoriserade/telematiska system, med full respekt för lagar, enligt juridiska principer och korrekthet för att skydda sekretessen. Specifika säkerhetsåtgärder kommer att iakttas för att förhindra förlust av data, olaglig eller felaktig användning och obehörig åtkomst. Behandlingarna som är anslutna till webbtjänsterna på denna webbplats kommer att ske på Innehavarens säte och kommer endast och uteslutande att behandlas av ett begränsat antal särskilt godkända företagstjänstemän inom administrations-, marknadsförings-, CED- och kommersiella sektorer.LAGRINGSPERIOD
I överensstämmelse med principen om nödvändighet och proportionalitet kommer informationen att lagras under den period som är absolut nödvändig för att uppnå de syften för vilka de samlades in. I detalj, kommer de uppgifter som erhållits för allmänna ändamål lagras under den tid som krävs för att möta den berörda partens begäran Uppgifterna som samlats in för direkt marknadsföringssyfte kommer att förvaras under högst 24 månader, med förbehåll för eventuellt återkallande av samtycke.MOTTAGARE OCH KOMMUNIKATION AV DATA
Uppgifterna kan spridas, med förbehåll för specifikt och uttryckligt samtycke, för korrekt utförande av de syften som avses i punkterna a) och b) ovan till de företag som kontrolleras av vårt företag eller som är anslutna till det (vilka fungerar som oberoende behandlingsansvariga och vars information kan ses på respektive webbplats) och beskrivna nedan: Voilàp s.p.a., Voilàp digital s.r.l., Emmegi s.p.a., Voilàp Italia s.r.l., Emmegi SA, Emmegisoft s.r.l., Keraglass s.r.l., Imecon Engineering s.r.l., Mindscape s.r.l., Camaeleon Produktionsautomatisierung GmbH, Emmegi Scandinavia AB, Emmegi Deutschland GmbH, Emmegi UK Ltd, Emmegi France Eurl, Emmegi Suisse SA, Emmegi Iberica SA, Emmegi (Suzhou) Co. Ltd, Emmegi Turk, Emmegi USA Inc., Keraglass USA Inc, Emmegisoft do Brasil Ltda, Emmegi do Brasil Ltda, Emmegi Canada Inc, Voilàp Mexico SA. Uppgifterna kan komma att delas med specifika kategorier av mottagare, till exempel personer som har tillgång till uppgifterna i enlighet med lagar, förordningar eller EU-lagstiftning, inom de gränser som fastställs av dessa regler. Andra personer kan bli informerade om personuppgifter i egenskap av externa datahanterare för behandlingen eller uppdragshavare som har utsetts för detta ändamål. En uppdaterad lista över externa datahanterare är tillgänglig på begäran. I inget fall kommer de personuppgifter som behandlas att lämnas ut.DATAÖVERFÖRING
Uppgifterna kommer generellt inte att överföras utanför Europeiska unionen; om det för specifika behov relaterat till platsen för de tjänster som leverantörerna levererar är nödvändigt att överföra uppgifterna till länder utanför EU, även i länder som inte erbjuder tillräckligt skydd, åtar sig företaget att garantera skyddsnivåer och skydd också av lämplig avtalsmässig karaktär enligt gällande regler, inklusive bestämmelser om standardavtal.RÄTTIGHETER FÖR BERÖRDA PARTER
Användaren kan, i samband med behandlingen av de uppgifter som beskrivs däri, utöva de rättigheter som föreskrivs i Förordningen (art. 15-21), inklusive:
> få bekräftelse på att personuppgifter finns och få tillgång till innehållet (rätt till tillgång);
> uppdatera, ändra och/eller korrigera personuppgifter (rätt till rättelse);
> begära radering eller begränsning av hanteringen av uppgifter som behandlas i strid med lagen, inklusive sådana vilkas lagring inte är nödvändig i förhållande till de syften för vilka uppgifterna samlades in eller på annat sätt hanteras (rätt till radering och rätt till begränsning);
> motsätta sig hanteringen (rätt till invändning);
> återkalla samtycket, om det tillhandahålls utan att det påverkar lagenligheten i behandlingen baserat på samtycket som givits före återkallandet;
> framföra klagomål till tillsynsmyndigheten i händelse av brott mot reglerna om skydd av personuppgifter;
> ta emot en kopia av data i elektroniskt format och begära att sådana data överförs till en annan datakontrollant (rätt till dataportabilitet).
Begäran ska riktas till datakontrollanten eller dataskyddsansvarig, fastställd av akademiker Donato Caccavella, mejladress: dpo.voilap@amicadpo.euPERSONLIGA UPPGIFTER FÖR MINDERÅRIGA
Tjänsterna på denna webbplats riktar sig till allmänheten och är inte avsedda för barn under 14 år. Innehavaren samlar inte medvetet personlig information från användare yngre än denna åldersgrupp. Vid utlämnande av personuppgifter som tillhör en minderårig under 14 år kommer datakontrollanten omedelbart att avbryta.ÄNDRINGAR
Detta är "Integritetspolicyn" för denna webbplats och den kan komma att bli föremål för periodiska uppdateringar.