Op deze pagina wordt beschreven hoe de site wordt beheerd met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers die de site raadplegen. Deze informatie wordt verstrekt op grond van art. 13 van de Europese Verordening 2016/679 (hierna kortheidshalve de “Verordening” genoemd) aan degenen die met de webdiensten van het bedrijf interageren. De informatie wordt alleen voor deze site verstrekt en niet voor andere websites die door de gebruiker via links kunnen worden geraadpleegd. De informatieve kennisgeving stelt een aantal minimumvereisten vast voor het online verzamelen van persoonsgegevens, en bevat de informatie die de voor de verwerking verantwoordelijken aan de gebruikers moeten verstrekken wanneer zij verbinding maken met webpagina's, ongeacht het doel van de verbinding. Eventuele specifieke samenvattende informatie zal op verzoek geleidelijk worden gemeld of getoond op de pagina's van de site die voor bepaalde diensten zijn opgezet.DE “EIGENAAR” VAN DE GEGEVENSVERWERKING EN DE “VERANTWOORDELIJKE VOOR GEGEVENSBESCHERMING” (RDP/DPO)
Na raadpleging van deze website kunnen gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare personen worden verwerkt.De “Eigenaar” is Emmegi s.p.a., met zetel te Via Archimede 10, 41019 Soliera (MO) Italië, in de persoon van haar pro tempore Wettelijk Vertegenwoordiger ("het rBedrijf
" of "de Eigenaar
"). De aangewezen functionaris voor gegevensbescherming is Dr. Donato Caccavella, e-mail-adres: dpo.voilap@amicadpo.euSOORTEN VERWERKTE GEGEVENS
Navigatiegegevens
De computersystemen en softwareprocedures die voor de werking van deze website gebruikt worden, verwerven tijdens hun normale werking een aantal persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet gebeurt door het gebruik van Internet-communicatieprotocollen. Deze informatie wordt niet verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde belanghebbende partijen, maar zou door haar aard zelf, door verwerking en associatie met gegevens in het bezit van derden, de identificatie van gebruikers mogelijk kunnen maken. Deze gegevenscategorie omvat IP-adressen of de domeinnamen van de computers die gebruikt worden door de gebruikers die een verbinding maken met de site, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die gebruikt is om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord verkregen is, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord dat door de server gegeven is (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters die betrekking hebben op het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de site en om de goede werking ervan te controleren, en worden onmiddellijk na verwerking gewist. De gegevens zouden kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computermisdrijven ten nadele van de site: afgezien van deze mogelijkheid blijven de gegevens over webcontacten momenteel niet langer dan 14 maanden bestaan.


Cookies
De site gebruikt automatische systemen om gegevens te verzamelen die niet rechtstreeks door de gebruikers worden verstrekt, zoals cookies.Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte websites op de computer van de gebruiker kunnen worden verzonden en opgeslagen, en die dan naar die websites worden teruggestuurd wanneer de gebruiker opnieuw inlogt. Op die manier kan de website zich automatisch aan de gebruiker aanpassen, bijvoorbeeld door inhoud te versturen in een formaat dat compatibel is met de gebruikte browser, of met bepaalde weergave-instellingen (stijl, kleuren, enz.). Afhankelijk van hun kenmerken en functies zijn er verschillende soorten cookies die gedurende verschillende perioden op uw computer kunnen worden opgeslagen.


Soorten cookies en hun doeleinden
De op deze website gebruikte cookies zijn van de volgende types:
1. Technische cookies: zij stellen de gebruiker in staat om optimaal en snel door de website te navigeren en efficiënt gebruik te maken van de diensten en/of de verschillende opties die de website biedt, waardoor bijvoorbeeld een aankoop kan worden gedaan of authenticatie mogelijk wordt om toegang te krijgen tot beperkte zones. Deze cookies zijn nodig om de bruikbaarheid van de website te verbeteren, maar ze kunnen nog steeds worden uitgeschakeld.
2. Analysecookies: dit zijn anonieme en geaggregeerde webanalyse-instrumenten, waarmee informatie kan worden verkregen over hoe de gebruikers de website gebruiken, hoe zij er zijn gekomen, het aantal en de duur van de bezoeken, enz. Deze cookies maken het mogelijk verbeteringen aan de website aan te brengen die de toegang voor de gebruikers vergemakkelijken en statistieken op te stellen. Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor een optimaal gebruik van de website en kunnen dus gedeactiveerd worden.
3. Cookies van derden: dit zijn cookies die door de beheerders van sites van derden via deze website op de eindapparatuur van de gebruiker worden geïnstalleerd.Deze cookies van derden dienen hoofdzakelijk voor analytische doeleinden en zijn voornamelijk afgeleid van de functionaliteiten van Google Analytics. U kunt meer te weten komen over Google Analytics door op de volgende link te klikken: http://www.google.it/intl/it/analytics.
4. Profileringscookies: dit zijn cookies die gebruikt worden om uw surfen op het web te volgen en profielen op te stellen over uw smaak, gewoonten, keuzes, enz. Deze cookies kunnen worden gebruikt om reclameboodschappen naar de eindapparatuur van de gebruiker te zenden, in overeenstemming met de voorkeuren die de gebruiker reeds tijdens het surfen heeft aangegeven.
Om de cookies uit te schakelen en te voorkomen dat Google Analytics gegevens over uw surfgedrag verzamelt, kunt u de browser add-on voor het uitschakelen van Google Analytics downloaden door op de volgende link te klikken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Voor meer informatie over het gebruik van cookies via deze site, met inbegrip van hoe u uw voorkeuren via uw browser kunt instellen, kunt u het cookie policy lezen.


Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens
Het facultatief, expliciet en vrijwillig verzenden van elektronische post naar de op deze site aangegeven adressen brengt met zich mee dat vervolgens het adres van de afzender wordt verkregen, dat nodig is om op verzoeken te kunnen antwoorden, alsmede alle andere persoonsgegevens die in het bericht zijn opgenomen. De Eigenaar verkrijgt ook gemeenschappelijke identificatie- en contactgegevens (bijvoorbeeld persoonsgegevens, adres, telefoonnummer, enz.) naar aanleiding van het versturen van verzoeken door het formulier in te vullen in de rubriek "Contacten" van de site.DOELEINDE VAN DE VERWERKING
Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zal gebeuren voor:
a) algemene doeleinden: de gegevens zullen worden verwerkt om aan verzoeken/vragen te voldoen. De persoonsgegevens die worden verstrekt door gebruikers die informatiemateriaal aanvragen (bulletins, cd-roms, catalogi, prijslijsten, antwoorden op vragen, diverse documenten, enz.) zullen uitsluitend worden verwerkt om de gevraagde dienst te kunnen verlenen.
b) “direct marketing” doeleinden: de gegevens kunnen, uitsluitend en alleen op grond van een kosteloze, vrijwillige, specifieke en uitdrukkelijke toestemming, die op elk moment kan worden herroepen, ook worden gebruikt voor het verzenden van reclamemateriaal/communicatie per post, e-mail, telefoon, fax, whatsapp, sms, mms, app, nieuwsbrief en soortgelijke instrumenten nadat de toestemming is gegeven, waarbij het recht om die toestemming op elk moment en kosteloos te herroepen echter wordt erkend.FACULTATIEVE AARD VAN DE GEGEVENSVERSTREKKING EN GEVOLGEN VAN DE WEIGERING OM GEGEVENS TE VERSTREKKEN
Afgezien van wat voor navigatiegegevens is aangegeven, is de verstrekking van uw gegevens facultatief en niet verplicht. Weigering om de gegevens te verstrekken of volledig verzet tegen de verwerking ervan voor de in punt a) genoemde doeleinden kan het echter onmogelijk maken aan bepaalde verzoeken te voldoen. Weigering om het gebruik van de gegevens voor direct-marketingdoeleinden (als bedoeld in punt b) hierboven) toe te staan, zal echter geen gevolgen hebben voor de toekenning van voordelen in verband met promoties of voor bestaande relaties.RECHTSGRONDSLAG
De rechtsgrondslag van de verwerking voor de in de vorige alinea, onder a), genoemde doeleinden is het rechtmatige belang van de Eigenaar bij het beheer en de administratie van de site en de verbetering en ontwikkeling van de online aangeboden diensten, overeenkomstig art. 6 par.1 lett. f). Een voorwaarde voor de rechtmatigheid voor de in het voorgaande lid, onder b), bedoelde doeleinden is de toestemming die vrijelijk is gegeven overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a), van de verordening.VERWERKINGSMETHODEN EN PLAATS VAN VERWERKING
De persoonsgegevens zullen zowel met papieren instrumenten/hulpmiddelen als met elektronische/computer/telematische systemen worden verwerkt, met volledige inachtneming van de wet, volgens de beginselen van rechtmatigheid en juistheid, en op zodanige wijze dat de vertrouwelijkheid wordt beschermd. Er zullen specifieke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen om het verlies van gegevens, onwettig of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.De verwerkingen in verband met de webdiensten van deze site vinden plaats op de maatschappelijke zetel van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens en worden uitsluitend en alleen uitgevoerd door een beperkt aantal speciaal gemachtigde werknemers van de onderneming in de administratieve, marketing-, CED- en commerciële sectoren.BEWAARTIJD
Met inachtneming van het noodzakelijkheids- en evenredigheidsbeginsel worden de gegevens bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor zij verzameld zijn. In detail zullen de voor algemene doeleinden verkregen gegevens bewaard worden gedurende de tijd die nodig is om aan de verzoeken van de belanghebbende te voldoen. Gegevens die voor direct-marketingdoeleinden worden verzameld, worden maximaal 24 maanden bewaard, onverminderd de eventuele vroegtijdige intrekking van de toestemming.ONTVANGERS EN MEDEDELING VAN GEGEVENS
De gegevens kunnen, behoudens specifieke en uitdrukkelijke toestemming, voor de correcte uitvoering van de in de punten a) en b) hierboven genoemde doeleinden worden meegedeeld aan bedrijven die door ons bedrijf worden gecontroleerd of er banden mee onderhouden (die optreden als onafhankelijke verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens en waarvan de informatie op hun respectieve websites kan worden geraadpleegd) en die hieronder in detail worden beschreven: Voilàp s.p.a., Voilàp digital s.r.l., Emmegi s.p.a., Emmegi Italia s.r.l., Emmegi SA, Emmegisoft s.r.l., Keraglass Industries s.r.l., Imecon s.r.l., Mindscape s.r.l., Camaeleon Produktionsautomatisierung GmbH, Emmegi Scandinavia AB, Emmegi Deutschland GmbH, Emmegi UK Ltd, Emmegi France Eurl, Emmegi Suisse SA, Emmegi Iberica SA, Emmegi (Suzhou) Co. Ltd, Emmegi Turk, Emmegi USA Inc., Keraglass USA Inc, Emmegisoft do Brasil Ltda, Emmegi do Brasil Ltda, Emmegi Canada Inc, Voilàp Mexico SA.De gegevens kunnen worden gedeeld met specifieke categorieën ontvangers, zoals personen die toegang hebben tot de gegevens krachtens de bepalingen van de wet, het reglement of de communautaire wetgeving, binnen de grenzen waarin dit reglement voorziet. Andere subjecten kunnen kennis krijgen van de persoonsgegevens in hun hoedanigheid van externe gegevensverwerkers of specifiek aangewezen gegevensverwerkers. Een bijgewerkte lijst van externe gegevensverwerkers is op verzoek verkrijgbaar. De verwerkte persoonsgegevens mogen in geen geval worden verspreid.OVERDRACHT VAN GEGEVENS
De gegevens zullen in het algemeen niet buiten de Europese Unie worden doorgegeven; mocht het echter nodig zijn de gegevens door te geven aan landen buiten de EU, met inbegrip van landen die geen passende bescherming bieden, wegens specifieke vereisten in verband met de locatie van de door de leveranciers verleende diensten, dan verbindt het bedrijf zich ertoe passende beschermingsniveaus en waarborgen te garanderen, met inbegrip van contractuele waarborgen, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving, met inbegrip van de bepaling van contractuele standaardclausules.RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE PARTIJEN
De gebruiker kan, met betrekking tot de hier beschreven gegevensverwerking, de rechten uitoefenen waarin de verordening voorziet (artikelen 15-21), waaronder:
> een bevestiging krijgen van het bestaan van uw persoonsgegevens en toegang krijgen tot de inhoud ervan (recht op toegang)
> persoonsgegevens bijwerken, wijzigen en/of corrigeren (recht op correctie)
> verzoeken om verwijdering of beperking van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, met inbegrip van gegevens waarvan de bewaring onnodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt (recht om te worden vergeten en recht op beperking);
> bezwaar maken tegen de verwerking (recht van verzet);
> toestemming intrekken, wanneer die is gegeven, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven;
> een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van een inbreuk op de gegevensbeschermingsvoorschriften;
> een kopie van de eigen gegevens in elektronisch formaat ontvangen en verzoeken dat die gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven (recht op gegevensoverdraagbaarheid).
Verzoeken moeten worden gericht aan de Eigenaar van de gegevens of de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming, in de persoon van Dr. Donato Caccavella, emailadres: dpo.voilap@amicadpo.euPERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN
De diensten op deze site zijn bedoeld voor een algemeen publiek en zijn niet bedoeld voor minderjarigen onder de 14 jaar. De Eigenaar verzamelt niet bewust persoonsgegevens van gebruikers onder deze leeftijdsgroep. In geval van het vrijgeven van persoonsgegevens van een minderjarige jonger dan 14 jaar, zal de Eigenaar deze onmiddellijk wissen.WIJZIGINGEN
Dit vormt het “Privacybeleid” van deze site en kan periodiek worden bijgewerkt.